Format în spiritul ?colii ie?ene de pictur? unde se manifesta simultan nevoia desprinderii de autoritatea oarecum clasicizat? a vechilor mae?tri, studentul ?i, mai apoi, absolventul Universit??ii de Art?, ?tefan Potop s-a manifestat de timpuriu în sensul impus de modernitatea viziunilor. Pe m?sura evolu?iei în sensul asocierii viziunilor nonconven?ionale cu unele reveniri în cadrele unui senzual dialog cu forma ?i poten?area cromaticii, ?i-a descoperit filonul de profunzime al structurii afective unde exista ca poten?ialitate harul de a surprinde fizionomii ?i caractere. Dimensiunea ironic? ?i autoironic? se identific? în contextul unei opere ce provine de la un rafinat interpret al imediatului, peisajului sau portretisticii, pe fundalul existen?ei unui umor vital ?i viguros pe care l-a exploatat prin ironie ?i subtilitate. Cum se vede, cel care vorbe?te mai pu?in are ?ansa de a exprima mai mult ?i mai profund. Analist în cheie non?alant- ironic?, parodic? sau autoironic?, pictorul a configurat atât o matrice, cât a deschis o poart?, autentic?, spre el însu?i. Un emblematic Autoportret – Pictorul, de dimensiuni mari, premiat în anul 2009 la Bienala Lasc?r Vorel, a uimit privitorii dispu?i s? accepte jocurile spiritului dar a ?i intrigat pe pudibonzi. Nu atât nevoia de a ?oca, de a genera polemici la interesat, ci doar etalarea dimensiunii ludice, subtile prin capacitatea de a devoala intimit??i de tip XXL. Astfel de imagini, dedicate adul?ilor, al?turi de alte compozi?ii în cheie contemporan?, fac din ?tefan Potop un artist care nu prive?te lumea pe gaura cheii ?i ne avertizeaz? doar c? Împ?ratul este gol, în pofida celor care v?d doar Zeul inexistent. Inventivitatea permanent? îi permite nu doar s? surprind? privitorul, ci s?-l ?i seduc?. Oricum, plasticitatea compozi?iilor, ideea de organizare a suprafe?ei, sensurile rafinate prin inteligen?? ?i umor exprim? o op?iune stilistic? ?i un element de baz? în configurarea personalit??ii. ?tefan Potop ?tie s? fac? din luciditate o premis? a adev?rului iar din caracter o metod? de lucru. În intimitatea sau doar în proximitatea unor astfel de opere via?a poate p?rea a fi înzestrat? ?i cu un oarecare sens... Prin crea?ia sa ni se restituie, uneori, dreptul la surâs, neimpozabil înc?...

Valentin Ciuca-Critic de arta